درباره ما

سمت در ستاد برگزاری بزرگداشت
نام
سمت
رئیس ستاد برگزاری جناب آقای مهندس مهاجری معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی
دبیر ستاد برگزاری جناب آقای سردار راحمی مشاور وزیر در امور ایثارگران و فرمانده مرکز مقاومت بسیج
عضو ستاد حجت الاسلام و المسلمین یزدان پرست مشاور محترم وزیر در امور فرهنگی دینی
عضو ستاد جناب آقای مهندس تابع جماعت مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی
عضو ستاد جناب آقای مهندس حائری مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی توانیر
عضو ستاد جناب آقای مهندس حاج رسولی ها مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
عضو ستاد جناب آقای مهندس جانباز مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی آبفای کشور
عضو ستاد جناب آقای دکتر محمودمقدم رئیس محترم هیئت تسویه ساتکاب
عضو ستاد جناب آقای پیرعلی مدیر کل محترم دفتر روابط عمومی
عضو ستاد جناب آقای عباسپور فرزند شهید دکتر حسن عباسپور
عضو ستاد سرکار خانم قیومی مشاور محترم وزیر در امور زنان و خانواده
عضو ستاد جناب آقای سهمی جانشین محترم دفتر امور ایثارگران
عضو ستاد جناب آقای وهابی مشاور ایثارگران شرکت مادر تخصصی توانیر
عضو ستاد جناب آقای دانشگر مشاور ایثارگران شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب
عضو ستاد جناب آقای شوندی مشاور ایثارگران شرکت مادر تخصصی آبفای کشور
عضو ستاد جناب آقای ظلایی نیک دبیر دائره المعارف دفاع مقدس